Sökning: "Max Norberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Norberg.

 1. 1. Hade du valt att delta? : En kvalitativ studie om vad som motiverar individer till att delta i undersökningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Isabel Norberg; [2020]
  Nyckelord :Motivation; individual benefits; incentives; important research topics; trust in the researcher; time aspect and priorities; Motivation; Individuella nyttor; incitament; betydelsefulla forskningsämnen; tillit gentemot forskaren; tidsaspekt och prioriteringar;

  Sammanfattning : This study examines individuals’ motivational factors when it comes to participation in surveys, and how these are reflected in their social actions. The empirical data consists of semi-structured interviews with six individuals, three men and three women. LÄS MER

 2. 2. "Connect on the Spot" - En fallstudie av WLAN-enablern Aptilo Networks

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Norberg; Gustaf Neander; Max Sunesson; [2003]
  Nyckelord :WLAN; fallstudie; signalering; strategiska allianser; nätverk; timing; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna fallstudie av Aptilo Networks är att identifiera kritiska faktorer för företagets framtida tillväxt i branschen för trådlösa nätverk, här benämnd WLAN-branschen. Metod: Metoden i denna uppsats är den kvalitativa fallstudien. Primärdatan består av intervjuer med representanter från fallföretaget. LÄS MER