Sökning: "Max Wallbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Max Wallbom.

  1. 1. ”Vi lever ju i en globaliserad värld” En undersökning om flerspråkiga elevers syn på identitet och livsmål

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Max Wallbom; [2019-06-13]
    Nyckelord :flerspråkighet; identitet; livsmål; tillhörighet; investering; svenska som andraspråk;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker fem flerspråkiga gymnasieelevers syn på relationen mellan sin flerspråkighet, identitet och livsmål samt hur de beskriver skolans roll i uppfattningen om deras flerspråkighet, identitet och livsmål. Studien syftar även till att bringa kunskap om identitetsbegreppet då Skolverket (2011a, 2011b) tillskriver skolan och lärare ansvar att stärka elevers identiteter utan att bistå med någon definition av begreppet. LÄS MER