Sökning: "Maximilian Pehrson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maximilian Pehrson.

  1. 1. Patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Maximilian Pehrson; Emma Viktorsson; [2019]
    Nyckelord :Diabetes; Experience; Life Style Changes; Lifeworld; Nurse; Diabetes; Livsstilsförändringar; Livsvärld; Sjuksköterska; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kan drabba alla människor. Sjukdomen kan orsaka lidande och patienternas livsvärld kan förändras då komplikationer uppstår om egenvården inte utförs korrekt. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. LÄS MER