Sökning: "May Aronsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden May Aronsson.

 1. 1. Ditt barn har övervikt : Skolsköterskors erfarenheter av initial kommunikation med vårdnadshavare vars barn har övervikt eller fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Aronsson; Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :Children. Communication. Guardians. Overweight. Parents.; Barn. Kommunikation. Skolsköterska. Vårdnadshavare. Övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet överviktiga barn i Sverige ökar. Övervikt och fetma hos barn kan leda till allvarlig sjukdom i vuxenlivet. Skolsköterskor ingår i skolors elevhälsoteam vilka ska arbeta förebyggande mot ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Styrelseegenskapers påverkan på efterlevnaden av IFRS 2 : En studie om efterlevnad av upplysningskrav och kvantiteten av noter i årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viola Andersson Aronsson; Emad Barsoum; [2020]
  Nyckelord :Compliance; disclosure requirements; board members characteristics; disclosure quantity; disclosure overload; IFRS 2; share-based payments; Regelefterlevnad; upplysningskrav; styrelseegenskaper; kvantitet av upplysningar; informationsöverflöde; IFRS 2; aktierelaterade ersättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Upplysningar är ett ämne som ofta förekommer i den internationella redovisningsdebatten eftersom det utgör en nyckelfaktor för att förstå företagens finansiella rapporter. Det har även funnits ett intresse att förklara efterlevnadsnivån, där en stor del av forskningen undersökt företagsspecifika egenskapers påverkan på efterlevnaden. LÄS MER

 3. 3. Testamentariska gåvor från patienter till vårdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Aronsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Testamentsrätt; Straffrätt; Komparativ rätt; Rättssäkerhet; Otillbörlig påverkan; Mutbrott; Förverkande; Patienter; Vårdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vårdare kan utnyttja patienters underlägsna position och förmå äldre och sjuka personer att upprätta testamenten till deras fördel. Med hjälp av en rättsdogmatisk metod, undersöker denna uppsats inledningsvis hur svensk successionsrätt respektive straffrätt förhåller sig till sådana testamentariska förordnanden. LÄS MER

 4. 4. Futureshandel av rundvirke : möjligheter och hinder för en futureshandel av rundvirke

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Andreas Aronsson; Per Kjellander; [2019]
  Nyckelord :futures; prissäkring; prisrisk; prisvolatilitet; rundvirkeshandel; terminshandel; hedging; price risk; price volatility; roundwood trade;

  Sammanfattning : I jordbrukssektorn har framförallt en stark koppling till energimarknaden och klimatförändringar med risken för extrema väderförhållanden lett till en ökad prisvolatilitet. Faktorer som på sikt riskerar att öka prisvolatiliteten även i skogssektorn. LÄS MER

 5. 5. Självkänslan hos människor med missbruksproblematik : en fallstudie om Västervik kommuns självkänsloprogram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Susanne Aronsson; [2018]
  Nyckelord :Self-esteem; abuse; sociology of emotions; Självkänsla; missbruk; emotionssociologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe the Västervik municipality's self-esteem program and, from sociology of emotions, analyze the therapists' experience of the impact the program has on the clients in strengthening the self-esteem of people living with an addiction but who strive to get rid of it. The work assumes a qualitative approach and a case study was applied. LÄS MER