Sökning: "Maya Molin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maya Molin.

  1. 1. Matematikångest

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Louise Läckström; Maya Molin; [2021-08-19]
    Nyckelord :matematikångest; matematikängslan; känslosamma svårigheter med matematik; matematiksvårigheter;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka några lärares erfarenheter kring elevers matematikångest, hur och i vilka situationer detta yttrar sig och hur några lärare arbetar för att hantera och förebygga elevernas matematikångest. Detta för att skapa en större förståelse kring hur lärare kan förebygga så att eleverna inte behöver känna matematikångest. LÄS MER