Sökning: "McDonald’s"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet McDonald’s.

 1. 1. McDonalds McDelivery : En jämförelse av kultur mellan reklamfilm och nation i Sverige samt Japan under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adrian Sjödal; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2020 blev världen utsatt av viruset Covid-19, en pandemi som har påverkat mångas liv, allt från företag till människors vardag. Medan restaurangindustrin har påverkats negativt av den ökande mängden hemmasittande, har matleveransindustrin istället ökat. LÄS MER

 2. 2. 16 sätt att yla : Narratologiska anaylser av Porpentines Howling Dogs och Abigail Corfmans 16 Ways to Kill a Vampire at McDonalds

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Love Zúniga Elfström; [2020]
  Nyckelord :Howling Dogs; 16 Ways to Kill a Vampire at McDonalds; narratology; possible worlds theory; Alice Bell; Jeff Parker; ludology; interactive narratives; hypertext; Porpentine; Abigail Corfman; Howling Dogs; 16 Ways to Kill a Vampire at McDonalds; narratologi; possible worlds theory; Alice Bell; Jeff Parker; ludologi; interaktiva narrativ; hypertext; Porpentine; Abigail Corfman;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras spelen Howling Dogs och 16 Ways to Kill a Vampire at McDonalds ur ett narratologiskt perspektiv. Huvuddelen av analysen fokuserar på hur hypertextens mediala förhållanden påverkar relationen mellan spelaren och narrativet samt på förhållandet mellan berättare och lyssnarinstans. LÄS MER

 3. 3. Gröna burgare – gröna företag? : En multimodal kritisk diskursanalys av Max, McDonald's och Burger Kings hållbarhetskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludwig Ernstsson; Hannes Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; corporate social responsibility; McDonald s; Max; Burger King; greenwashing; sustainability; communication; multimodal kritisk diskursanalys; corporate social responsibility; McDonald s; Burger King; Max; grönmålning; hållbarhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, dessa snabbmatskedjor grönmålar sitt varumärke i hållbarhetskommunikationen för att öka försäljningen. LÄS MER

 4. 4. Jag äter väl hamburgare så länge jag tycker det är gott : En kvalitativ studie om hur publiken tar emot och tolkar miljömässigt hållbara budskap från snabbmatsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Persson; Anton Salinas; [2020]
  Nyckelord :encoding decoding; konsumtionsteori; miljömässig hållbarhet; publikforskning; snabbmatbranschen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att studera hur publiken tolkar budskap och förhåller sig till information från företagen McDonalds och Max hamburgare när de kommunicerar miljömässig hållbarhet. Studiens frågeställningar är följande: • Hur ser publikens attityder gentemot snabbmatskedjorna ut? • Hur värderar publiken informationen från Max hamburgare och McDonalds? • Hur påverkar företagens marknadsföring konsumenters köpvanor och val för att stödja miljön? Metod och material: De metoder som använts i studien är fokusgruppsintervjuer och innehållsanalyser. LÄS MER

 5. 5. En Big Mac och Co med samhällsansvar, tack! : En kritisk visuell retorikanalys av två av McDonald’s Sveriges CSR-kampanjer med fokus på företagetshållbarhets- och samhällsansvarstagande.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Lagergren; Amanda Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Critical visual rhetoric analysis; CSR; McDonald s; rhetoric; visual rhetoric; visual influences; sustainability.; Kritisk visuell retorikanalys; CSR; McDonald’s; retorik; visuell retorik; visuella påverkansmedel; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Följande studie fokuserar på konstruktionen av två reklamfilmer från McDonald’s Sverige med tema hållbarhet och samhällsansvar (CSR). Specifikt studeras visuella påverkansmedel, visuella och språkliga element samt pistis. Reklamfilmerna studeras utifrån det teoretiska ramverket retorik samt CSR som perspektiv. LÄS MER