Sökning: "Meänkieli historia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Meänkieli historia.

 1. 1. Framtiden för meänkieli : Språklig identitet hos tornedalska elever i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Viitala; [2020]
  Nyckelord :linguistic identity; meänkieli; Swedish tornedalian pupils; visual linguistic portraits; revitalization; language portraits; kielellinen itenttiteetti; meänkieli; toornionlaakson koulukläppit; visyalineen kielellinen potretti; revitalisering; kielipotretti; språklig identitet; meänkieli; visuellt språkligt porträtt; tornedalska elever; revitalisering; språkporträtt;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv i sin undersökning om tornedalska elevers språkliga identitet och relation till meänkieli. Studien utfördes genom triangulering som bestod av visuella språkliga porträtt, gruppintervjuer och fältanteckningar i tre fjärdeklasser i två olika tornedalska skolor. LÄS MER

 2. 2. De små språken i det lilla språkets skola. En studie om hur minoritetsspråken framställs i läroböcker för svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Engla Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; Läromedel; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : År 2000 blev finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch Sveriges officiella minoritetsspråk och det har sedan dess varit en del av den kunskap som eleverna ska få från skolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika läroböcker i svenska 2 med avseende på hur stor plats minoritetsspråken får i dessa böcker samt vad böckerna ger för information om minoritetsspråkens kultur, historia, religion och historia. LÄS MER

 3. 3. "Alltså, vi har läst mer om hur det varit för indianerna än hur det varit för samerna" : Hur resonerar sju högstadielärare om Sveriges officiella minoriteter och minoritetsspråk i sin undervisning?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tim Pirfält; Sebastian Boukachabia; [2015]
  Nyckelord :minoritet; skola; romani; jiddisch; meänkieli; finska; samiska; romer; judar; tornedalingar;

  Sammanfattning : I denna uppsats har målet varit att försöka skapa en uppfattning om hur lärare säger sig resonera kring styrdokumentens skrivningar om Sveriges nationella minoriteter, hur de hävdar att deras förkunskaper i ämnet ser ut och sedermera hur de säger sig planera och utföra undervisningen kopplat till minoriteterna. Genom kvalitativa intervjuer med sju högstadielärare - tre svensklärare och fyra samhällskunskaps- och historielärare har vi kommit fram till att endast en av de intervjuade lärarna har fått med sig någon kunskap om de nationella minoriteterna från sin lärarutbildning. LÄS MER