Sökning: "Mead"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Mead.

 1. 1. Fasetterad mosaik av en myriad av fragment - Några internationellt adopterade vuxnas skildringar av personliga förhållanden till ursprung och identitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Natali Stojanovic Zezovic; [2019]
  Nyckelord :Internationell adoption; identitet; etnisk identitet; biologiskt ursprung och etnicitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att få en nyanserad och mångtydig förståelse för hur internationellt adopterade vuxna, som är 18 år och äldre, själva förhåller sig till sitt ursprung och ser på sin identitet. Totalt har 16 informanter genom intervjuer och nedskrivna berättelser beskrivit hur de ser på betydelsen av sitt ursprung och hur det faktum att de är adopterade har påverkat deras identitet. LÄS MER

 2. 2. Inställning till anställning : En kvalitativ intervjustudie om nyanställdas upplevelse av socialisation i en statlig och en privatverksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ann-Charlotte Wisén; Helena Stolt Olsson; [2018]
  Nyckelord :Onboarding; organizational socialization; new entrants; socialization tactics; Onboarding; organisationssocialisation; introduktion; nyanställd; socialisationsstrategier;

  Sammanfattning : Att börja en ny anställning är en utmaning fylld av känslor såsom förväntan ochglädje, men också av osäkerhet och stress. Beroende på bemötande från chef ochkollegor samt hur organisationen arbetar med introduktionsprocessen, påverkas den nyanställdes möjlighet till organisatorisk socialisation. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av pedagogers förhållningssätt för barns möjligheter till inflytande i förskolans temaarbete.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; Interagerande; Kommunikation; Socialpsykologiskt perspektiv; Temaarbete; Yngre barn;

  Sammanfattning : Skolinspektionens rapport (2016) belyser pedagogernas undervisningsansvar men menar att det finns en otydlighet i hur undervisning i förskolan ska bedrivas och vems ansvar det är för hur ordet undervisning ska tolkas och konkretiseras. Jag vill med min studie belysa ett möjligt sätt att konkretisera detta begrepp till hur det kan omsättas till en avdelning bestående av två och treåringar. LÄS MER

 4. 4. “Lite maskulint är ju jobbet i sig” : En socialpsykologisk studie om uniformens betydelse för polisens rollskapande och performativa handlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Inana Selenius; [2018]
  Nyckelord :socialpsykologi; genus; polis; uniform; polisuniform; symbolisk interaktionism; Butler; Goffman; Connell; Blumer; Mead; kvinnliga poliser; manliga poliser;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka polisuniformen som bärs av ingripande poliser i yttre tjänst. Detta har studerats med teorier från socialpsykologin samt genusvetenskapen med Mead, Blumer, Butler, Connell och Goffman. Metoden som använts är kvalitativa fokusgruppsintervjuer som gjorts med yrkesutövande poliser. LÄS MER

 5. 5. Det är lättare att möta gudarna berusad : Om keramik och dryckesritualer i Sverige under yngre järnålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tove Andersson; [2018]
  Nyckelord :Folkvandringstid; vendeltid; yngre järnålder; rörhänkelkärl; Sandby borg; förkristen tro;

  Sammanfattning : Jugs with tubular handles are a special type of ceramics, which is rarely discussed in the literature. The jugs has a beautiful decor and a handle with a channel. The vessels have been interpreted as puzzle vessels, mugs for kids or vessels for libation. LÄS MER