Sökning: "Meaning-making"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet Meaning-making.

 1. 1. Dokumentationen spelar roll! : En litteraturstudie rörande förskolans dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Björk Matkoski; [2021]
  Nyckelord :Didactics; Documentation; Literature review; Meaning-making; Preschool; Quality; Systematic quality work; Didaktik; Dokumentation; Förskola; Information; Kvalitet; Litteraturstudie; Meningsskapande; Praktik; Reflektion; Systematiskt kvalitetsarbete; Verksamhet;

  Sammanfattning : Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i dokumentation av förskolans verksamhet och syftar till att säkerhetsställa förskolans måluppfyllelse. Syftet är att undersöka vad tidigare forskning framställer som betydelsefullt för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, utifrån dokumentation om den dagliga praktiken. LÄS MER

 2. 2. Vilken bok ska jag välja? : En jämförande multimodal analys av två läromedel från olika tidsperioder, för nyanlända lågstadieelever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Multimodality; textbooks; social semiotics; Swedish as a second language; newly arrived students; multimodalitet; läromedel; socialsemiotik; svenska som andraspråk; nyanlända elever;

  Sammanfattning : This aim of this study is to compare and contrast two textbooks in Swedish as a second language. The main focus is on textbooks written for newly arrived students in primary school. The aim is to see if, and how, written text and pictures worked together to provide opportunities for learning and understanding for the students. LÄS MER

 3. 3. Berätta om dig själv i skolan : En narrativ studie om mellanstadieelevers identitetskonstruktion och meningsskapande i skolan.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Roberta Malacarne Johansson; [2021]
  Nyckelord :Communities of practice; identity construction; meaning making; narrative inquiry; positioning; role taking.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how self-narratives work as displaying identity construction and meaning making in school. The study draws from a theoretical frame made up by narrative inquiry, the theory of Communities of Practice and Ervin Goffman’s dramaturgical model of role-taking and positioning on the educational scene. LÄS MER

 4. 4. Hur begreppsanvändning kan påverka förskolebarns meningsskapande av kemiska fenomen : En kvalitativ observationsstudie om förskollärares och barns begreppsanvändning kring kemiska fenomen i ett kemiexperiment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Minna Holi; [2021]
  Nyckelord :Chemistry; communication; preschool; preschool children; preschool teachers; science; Förskolebarn; förskollärare; kemi; kommunikation; naturvetenskap; förskola;

  Sammanfattning : The aim of the study is to increase knowledge about how preschool teachers' different ways of communicating about scientific phenomena provide different conditions for children to create meaning from the content of the experiment. The study is part of a theoretical framework based on phenomenography and the sociocultural perspective. LÄS MER

 5. 5. Incurvatus in se som sekulär synd : En kulturhermeneutisk studie av meningsskapande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hannes Huusko; [2021]
  Nyckelord :Meaning-making; existential emptiness; individual freedom; individualism; incurvatus in se; excurvatus ex se; cultural hermeneutics; the massive subjective turn; performativity; ritual theory; the second naïveté; post-Christian theology;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to use a cultural-hermeneutic methodology to investigate how meaning is constructed in a contemporary social situation (co-culturally) and to suggest the Christian concept incurvatus in se as a critical theological resource (counter-culturally). Central to this account is how to think theologically in a secular situation. LÄS MER