Sökning: "Med makt följer ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Med makt följer ansvar.

 1. 1. En liten röst som säger ”vad fan vet du om det”. En kvalitativ studie om unga kvinnliga psykologers perspektiv på makt i psykologisk behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Johansson Huaman; Linn Andersson; [2019]
  Nyckelord :Makt; ålder; genus; privilegier; intersektionalitet; normkritiskt perspektiv; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to, from a transformative and critical realistic approach, generate knowledge about perspectives of power in psychological treatment. This was examined through interviews with young female psychologists and their thoughts on and how to deal with power in their therapeutic work. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor : ett problem under förhandling: en genusteoretisk policyanalys av den offentliga framställningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melissa Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; problemframställning; genusteori; poli-cyanalys; diskurs; men’s violence against women; violence in intimate relationships; problem representa-tion; gender theory; policy analysis; discourse; History and Archaeology; Social Sciences;

  Sammanfattning : I detta uppsatsarbete undersöks fyra statliga handlingsplaner publicerade under perioden 2002–2016 utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Genom Carol Bacchis policy-analysverktyg "What’s the Problem Represented to be?" möjliggörs en diskussion kring hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs som problem, vilka bakomliggande antaganden framställningen grundar sig i samt vilka implikationer som följer. LÄS MER

 3. 3. Den kommunala planeringens betydelse för en trygg och säker stadsmiljö : En kartläggning över kommuners implementering av säkerhet och trygghet i planeringen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emil Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Stadsplanering; Planering; Trygghet; Säkerhet; Kommuner; Stadsmiljö; CPTED; Situationell brottsprevention; Stadsutformning;

  Sammanfattning : Municipalities today have a great power to plan our future urban environment. With this great power comes an even greater responsibility. These new urban environments will become future generations habitats. The urban environment should be both safe and secure. LÄS MER

 4. 4. Maktrelationer i stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emanuel Toft; Gorm Hyltén-Cavallius; [2017]
  Nyckelord :Makt; Governance; Stadsplanering; Malmö; Blandade upplåtelseformer; Power; Urban planning; Mixed tenure;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna kandidatuppsats behandlar formell och informell maktutövning inom governance-styrd planering. Studien syftar till att undersöka vilka förutsättningar som finns för Malmö stad att implementera en blandning av upplåtelseformer på stadsdelsnivå inom ramen för existerande maktstrukturer. LÄS MER

 5. 5. Socialt ansvar - eget ansvar eller styrmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alejandra Lopez Celis; Elin Hansen Gajdos; [2017]
  Nyckelord :Socialt ansvar; ISO 26000; medarbetare; kulturstyrning; makt; medarbetarskap; värderingar.; Business and Economics; General Works;

  Sammanfattning : Titel: Socialt ansvar - eget ansvar eller styrmedel - Medarbetarskap eller kulturstyrning Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Syfte och frågeställningar: Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation styr medarbetarnas eget ansvar utifrån organisationens sociala ansvarstagande med inriktning på ISO 26000. 1. LÄS MER