Sökning: "Medborgarskapsärenden"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Medborgarskapsärenden.

 1. 1. Dröjsmålstalan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Westberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Dröjsmålstalan; Förvaltningsrätt; Myndighetshandläggning; Medborgarskapsärenden; Utvärdering; Snabbhetsperspektiv; Resurs kostnadsperspektiv; God förvaltning; Intervjustudie;

  Sammanfattning : I den nya förvaltningslagen (2017:900) finns ett nytt rättsmedel som i doktrin och förarbeten kommit att kallas för dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan regleras i 12 § förvaltningslagen och bereder enskilda att, för första gången i förvaltningsrättslig historia, föra en talan mot myndigheters långsamma handläggningstider. LÄS MER

 2. 2. "Det går inte riktigt till som i våra andra ärenden..." En studie om instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden vid Migrationsdomstolen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Niclas Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Migrationsdomstol; Niklas Luhmann; förtroende; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien har haft som syfte att undersöka hur införlivandet av en Migrationsdomstol i Malmö påverkat det asylrättsliga förfarandet samt att undersöka hur yrkesverksamma personer inom det asylrättsliga området i Malmö förhåller sig till den nya instans- och processordningen. Studien vilar främst på ett kvalitativt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Parternas jämställdhet i förhållande till länderkunskapen i den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svensson; [2008-10-01]
  Nyckelord :Processrätt; Utlänningsrätt;

  Sammanfattning : I och med inrättandet av den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden genomgick den svenska Utlänningslagen en betydande reform med en övergång till ett renodlat tvåpartssystem med överprövning i domstol och större inslag av muntlig förhandling. Förhoppningar fanns om att en ökad öppenhet skulle leda till större tilltro till systemet samt få en positiv inverkan på rättssäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Kristofer Gisslén; [2007]
  Nyckelord :the order of authority and the order of process; the alien s act; person seeking asylum; legal security; the principle of free access to official records; secrecy; Instans- och processordningen; Utlänningslagen; Asylsökande; Rättssäkerhet; Offentlighetsprincipen; Sekretess;

  Sammanfattning : Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. LÄS MER

 5. 5. Migrationsdomstolarnas utredningsansvar beträffande länderinformation - ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bahare Shafei; [2006]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med ikraftträdandet av den nya instans- och processordningen för utlännings- och medborgarskapsärenden, är det idag tre Migrationsdomstolar som dömer överklagade migrationsmål. Det är länsrätten i Stockholm, Göteborg och Malmö som utgör de nya Migrationsdomstolarna. LÄS MER