Sökning: "Meddelarskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Meddelarskydd.

 1. 1. Ökad kontroll av visselblåsare? En kritisk analys av hur visselblåsning har juridifierats under 2011-2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isa Ekbrand; Viva Tallberg; [2022-01-26]
  Nyckelord :Visselblåsning; Meddelarskydd; Policyanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att analysera vilka problem med visselblåsning som olika policyer ska lösa och hur problemformuleringarna har utvecklats i Sverige mellan 2011–2021. Vi tar hjälp från Bacchis What is the Problem Represented to be-ansats för att synliggöra problemrepresentationerna i policydokumenten och applicerar vår teori för att kritisk granska dessa. LÄS MER

 2. 2. Rätten att blåsa i visslan - En granskning av den svenska implementeringen av EU:s visselblåsardirektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Kamme; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn i Sverige har historiskt genomsyrats av transparens och skydd för arbetstagares rättigheter. Yttrandefrihet och meddelarskydd är rättigheter som utgör kärnan för demokrati. Trots att arbetsrättsligt skydd är en kärnfråga i Sverige, uppstår frågor om hur långt skyddet egentligen sträcker sig. LÄS MER

 3. 3. Lagstadgade krav på arbetsgivaren för att förstärka visselblåsarens trygghet - En studie av Visselblåsardirektivets inverkan på den privata sektorn i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ersgård; [2021]
  Nyckelord :visselblåsning; whistleblowing; rapporteringskanaler; lojalitetsplikt; tystnadsplikt; EU-direktiv; privat sektor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. LÄS MER

 4. 4. Whistleblowing – En komparativ undersökning : – Svensk reglerings verkan och nyttjandet av amerikansk rätt de lege ferenda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Pontus Schenkel; [2017]
  Nyckelord :Whistleblowing; whistleblower; komparativ undersökning; de lega ferenda; amerikansk rätt; Sarbanes-Oxley Act; Dodd-Frank Act.;

  Sammanfattning : I syfte att undanröja oegentligheter förekommer det att arbetstagare inom bolag avslöjar uppkomna missförhållanden; så kallad whistleblowing. För svensk rätts vidkommande lagstiftades detta rättsinstitut först år 2017, i syfte att förhindra företeelser såsom marknadsmissbruk, korruption och miljöförstöring. LÄS MER

 5. 5. Rätten att berätta - En studie av meddelarskyddet i skolverksamhet, med fokus på fristående skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lovisa Weckström; [2015]
  Nyckelord :Meddelarskydd; Förvaltningsrätt; Offentlig rätt; Fristående skolor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att utreda gällande rätt avseende meddelarskyddet i skolverksamhet, såväl offentlig som privat, med särskilt fokus på privat anställda vid fristående skolor. Vidare undersöks hur meddelarskyddet och den rättsliga regleringen på området skiljer sig åt för skolanställda beroende på om huvudmannen för skolan är offentlig eller enskild, samt vad en förändring av meddelarskyddets omfattning för privat anställda inom skolverksamhet kan innebära. LÄS MER