Sökning: "Media Richness Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Media Richness Theory.

 1. 1. Är ekologiska marker värdefulla?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Lönnberg; [2021]
  Nyckelord :ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Sammanfattning : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. LÄS MER

 2. 2. Digital undervisning - här för att stanna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jackline Georgsson; Sofie Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Internal Communication; Internal Communication Satisfaction; Digital Education; COVID-19; Student; Swedish Universities; Communication Satisfaction Questionnaire; Media Richness Theory; Technology Acceptance Model; Internkommunikation; Intern kommunikationstillfredsställelse; Digital undervisning; Studenter; Svenska universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, students could no longer interact with other students and teachers in a traditional classroom. LÄS MER

 3. 3. The Loss of Chaos : Figurational Togetherness with Digital Distance Work

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Nyström; [2021]
  Nyckelord :mediatization; figurations; digitalization; work; distance work; COVID-19; physical copresence; mediatization; figurations; digitalisering; arbete; distansarbete; COVID-19; fysisk samvaro;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic, many organizations and employees suddenly became increasingly reliant on digital technologies to safely continue work. In this master’s thesis, I tried to understand how such rapid change could be understood when compared to wider, more gradual processes of intensifying media reliance. LÄS MER

 4. 4. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder för digitalt kunskapsutbyte : En kvalitativ studie om distansarbetares upplevelse och erfarenhet av kunskapsutbyte genom digitala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Melissa Larsson; Frida Malinen; [2021]
  Nyckelord :Digital media; Knowledge sharing; Teleworking; Digitala medier; Kunskapsutbyte; Distansarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva möjligheter och hinder för kunskapsutbyte blanddistansarbetare när kunskapsutbytet sker över digitala medier. Tio semistrukturerade intervjuergenomfördes med fem privatanställda och fem offentligt anställda. LÄS MER