Sökning: "Medias roll I en demokrati"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Medias roll I en demokrati.

 1. 1. Ett campus för staden? Diskursanalys av hur ett offentligt förändringsprojekt ramas in i Göteborg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sofia Westman; [2018-10-29]
  Nyckelord :Campus Näckrosen; diskursteori; framing; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kommunikationen kring Göteborgs universitets omdebatterade, men hittills outforskade, förändringsprojekt Campus Näckrosen i syfte att upptäcka vilka diskurser och inramningar som används av dels universitetet och dels projektets kritiker. Ett viktigt argument för att granska offentliga organisationers kommunikation är att det allmänna enligt grundlagen har ett uppdrag att behandla alla människor i samhället jämlikt. LÄS MER

 2. 2. Mäktig media och passiva politiker. Om Västsvenska paketet och medias roll i demokratin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Näslund; Lovisa Hedin; [2015]
  Nyckelord :media; demokrati; politisk kommunikation; gestaltning; upplyst förståelse; politikermisstro; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka medias roll i demokratin som en aktör med makt och som en arena för kommunikation mellan politiker och medborgare. Vi gör detta genom att titta på fallet med infrastruktursatsningen Västsvenska paketet i Göteborg, om vilket medborgare och sittande politiker har delade meningar. LÄS MER

 3. 3. PR-byrån -Den tredje statsmaktens död?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Svensson; Erik Hellqvist; [2013]
  Nyckelord :Demokrati; hegemoni; media; nyliberalism; PR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En PR-byrå erbjuder vem som helst en bred palett av tjänster som syftar till att denne någon får mer utrymme på den politiska dagordningen. Utrymmet används för att bilda opinion i den riktning denne någon, också känd som kunden, vill. Nyss sagda kan vara problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. LÄS MER