Sökning: "Medieporträttering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Medieporträttering.

  1. 1. KÖNSSTEREOTYPER I DEN POLITISKA VARDAGSRAPPORTERINGEN, FINNS DE?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Annie Alsterholm; [2019-02-07]
    Nyckelord :Stereotypifiering; Könsstereotyper; Könsroller; Vardagspolitik; Medieporträttering;

    Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur media porträtterar manliga och kvinnliga ministrar i vardagspolitiken. Uppsatsen tar avstamp i tidigare studier om medial framställning av manliga och kvinnliga politiker i samband med politiska skandaler, eller då politiker utsätts för stark medial uppmärksamhet. LÄS MER