Sökning: "Mediernas roll i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Mediernas roll i samhället.

 1. 1. S.W.A.- Swedes With Attitudes : En receptionsanalys av uttryckta attityder gentemot svensk gangsterrapp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rami Raghid; Vilmer Franzino; [2020]
  Nyckelord :Moralpanik; Encoding Decoding; tredjepersonseffekten; svensk gangsterrapp; svenska massmedier; diskussionsforum; receptionsanalys; netnografi;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien syftar till att bidra med en fördjupad förståelse samt en ökad kunskap om attityderna gentemot svensk gangsterrapp. Utifrån syftet och vad uppsatsen vill uppnå författades fyra forskarfrågor: ”Vilka attityder till svensk gangsterrapp uttrycks i svenska massmedier?”, ”Hur kan attityderna gentemot gangsterrapp i svenska massmedier förstås utifrån moralpanik och tredjepersonseffekten?”, ”Vilka attityder till svensk gangsterrapp uttrycks i diskussionsforum?”, ”Hur kan attityderna förstås utifrån teorin om encoding/decoding samt tredjepersonseffekten?”. LÄS MER

 2. 2. Pandemi; Sveriges nya demokratiska problem? : En kritisk diskursanalys som undersöker Aftonbladets krisrapportering i relation till covid-19 och svininfluensan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Klara Attar; Louise Montes; [2020]
  Nyckelord :svininfluensa; covid-19; krisrapportering; Aftonbladet; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att synliggöra på vilket sätt Aftonbladet förhåller sig till mediernas roll som en granskande och informerande institution i relation till krisrapporteringen om pandemier. För att vidare offentliggöra vilka verktyg som tillämpas för att gestalta diskursen kommer studien att exemplifiera rapporteringen om svininfluensan A (H1N1) och covid-19 (SARSCoV-2). LÄS MER

 3. 3. "Här är sanningen, Sverige!" : Unga flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund och deras relation till medier i identitetsskapandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nina Gergi; [2015]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; flickor; genus; medier; relation; etnicitet; kultur; självuppfattning; syriansk-ortodoxa; kurder; ungdomar; unga; medieinnehåll; medieanvändning; mediepåverkan;

  Sammanfattning : Abstract Titel: ”Här är sanningen Sverige!” – Unga flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund och deras relation till medier i identitetsskapandet Författare: Nina Gergi Handledare: Eva Åsén Ekstrand Nyckelord: Identitet, identitetsskapande, flickor, genus, medier, relation, etnicitet, kultur, självuppfattning, syriansk-ortodoxa, kurder, ungdomar, unga, medieinnehåll, medieanvändning, mediepåverkan. Syfte Syftet med uppsatsen är att belysa relationen mellan flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund och medier. LÄS MER

 4. 4. Språklig Diskriminering : En kvalitativ studie om representation av romer i Aftonbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Josefin Palmstedt; [2015]
  Nyckelord :representation; romer; diskursanalys; stereotypisering;

  Sammanfattning : I samtida nyhetsrapportering framkommer näst intill dagligen kontroverser kring romer och deras situation och den mediebild som det svenska samhället blir tilldelad av medierna tenderar att uppfattas som objektiva sanningar som sällan kritiskt ifrågasätts. Med avstamp i den mediala nyhetslogiken är det därför viktigt att belysa och ur ett kritiskt perspektiv granska denna bild och de inbyggda antaganden om romer som förmedlas. LÄS MER

 5. 5. Framställningen av HBTQ-personer under november 2015 i tre jamaicanska dagstidningar : The Jamaica Observer, The Jamaica Star och The Jamaica Gleaner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sophie Stigfur; Arvid Svenske; [2015]
  Nyckelord :HBTQ; homofobi; Jamaica; media; stigmatisering;

  Sammanfattning : Vi har undersökt hur HBTQ-personer framställs i tre jamaicanska dagstidningar under november 2015. Vårt intresseområde rör huruvida de jamaicanska medierna kan tänkas bidra till samt upprätthålla den stigmatiserade roll som HBTQ-personer har på Jamaica i dag. LÄS MER