Sökning: "Medina Ahmic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Medina Ahmic.

  1. 1. Tillgänglighet för rullstolsburna personer : En kartläggning av tillgänglighet till offentliga verksamheter i en svensk småstad

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Medina Ahmic; Ann Skoglund; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Social tillhörighet grundas på självständighet, aktivitet och delaktighet i samhället. Brist på social tillhörighet kan leda till social exkludering och sämre hälsa. Alla individer i samhället har rätt till självbestämmande och likvärdiga levnadsvillkor. LÄS MER