Sökning: "Medkonstruktör"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Medkonstruktör.

 1. 1. ”Jag vill ha pedagogisk dokumentation, jag tycker det ger jättemycket” - En studie om pedagogers syn på pedagogisk dokumentation och barnens delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erika Fodor; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Medkonstruktör; Pedagogisk dokumentation; Social konstruktion; Subjekt;

  Sammanfattning : Krav ställs på pedagogisk dokumentation i förskolan från många olika håll där barnens delaktighet betonas. Skolverket (2012) har gett ut stödmaterial kring hur förskolor kan arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förskolans läroplan. LÄS MER

 2. 2. ”Pedagogen ska lära ut en konstform…och som regissör måste jag tänka pedagogiskt” : en studie av teaterlärares arbete med en teaterföreställning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ulrika Landell; [2018]
  Nyckelord :teaterlärare; teaterundervisning; teaterföreställning; observationsstudie; kulturskolor;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för vad teaterlärares pedagogiska arbete med en teaterföreställning, utifrån ett mediespecifikt lärande, innebär inom kulturskolan. Utifrån syftet har följande frågor ställts: Hur kan teaterlärares arbete med en föreställning beskrivas? Hur kan teaterlärares roll i arbetet med en föreställning beskrivas? Ansatsen i studien är inspirerad av etnografi och fältforskning. LÄS MER

 3. 3. SPELAR DET NÅGON ROLL? En kvantitativ studie om studenters attityder till rollspel i högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Robert Björklund; Kristoffer Rissanen; [2017-09-29]
  Nyckelord :attityder; erfarenheter; motivation; rollspel; studenter; traditionell undervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka erfarenheter av samt motivation och attityder till lärande för undervisningsmetoderna traditionell undervisning respektive rollspel. Studiens övergripande forskningsfråga lyder: Vad är studenters attityder till rollspel som undervisningsmetod inom högre utbildning?Teori: Studien utgick ifrån Starks (1998) typologisering av högre utbildning i analysen av skillnader mellan programstudenternas attityder till traditionell undervisning respektive rollspel som undervisningsmetoder i den högre utbildningen. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares och barns uppfattningar om den matematiska lärmiljön inomhus : En jämförande studie mellan tre förskolor med olika inriktningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Carolin Lindström; Catharina Falkenström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig utifrån en jämförelse av tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar, dessa inriktningar är förskolepedagogik, Montessoripedagogik och Reggio Emilia pedagogik. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till barns möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör i de egna lärprocesserna i deras matematiska lärmiljö. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk dokumentation : Dennes plats och betydelse i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Åhman; [2017]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; konstruktionism; medkonstruktör; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka olika sätt barnen blir delaktiga pedagogiska dokumentation och hur den pedagogiska verksamheten påverkas av barnens delaktighet. Observationer gjordes på en avdelning med barn i blandade åldrar. Det utfördes även en kompletterande intervju med en av pedagogerna. LÄS MER