Sökning: "Medling"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet Medling.

 1. 1. Medlingsöverenskommelse som grund för res judicata : Singaporekonventionens inverkan på hanterandet av invändningar om ingångna medlingsöverenskommelser inom ramen för ett dispositivt tvistemål

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Lindell; [2020]
  Nyckelord :juridik; affärsjuridik; processrätt; alternativ tvistelösning; skiljeförfarande; medling; medlingsöverenskommelse; res judicata; rättegångshinder; uppsats; processrätt; affärsrätt; internationell privaträtt; internationell processrätt; singaporekonventionen;

  Sammanfattning : Inom ramen för Förenta nationernas internationella handelsorgan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) har en konvention om internationella medlingsförfaranden (Singaporekonventionen) antagits. Denna syftar till att harmonisera den internationella handelsrätten, särskilt avseende alternativa tvistelösningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares sätt att förstå och hantera konflikter som uppstår i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sofia Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Galtungs ABC-triangel; konflikt; konflikthantering; KTH känsla-tanke-handling; lågaffektivt bemötande; medling; mellanmänskliga konflikter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur förskollärare förstår konflikter som uppstår i barns lek och hur förskollärarna skulle ha agerat i två autentiska konfliktfall. För att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar användes enkät med fritextsvar som metod. Studien har en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. LÄS MER

 3. 3. En komplex funktion : En litteraturstudie om skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ahmad Faour; [2020]
  Nyckelord :bullying; role theory; school counselor; school social work; mobbning; rollteori; skolkurator; skolsocialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning. Systematisk litteraturgenomgång samt användande av innehållsanalys tillämpades för att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Rollteori samt tidigare forskning utgjorde underlag för analys av resultat. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering hos högstadieelever : Hur elever i högstadiet beskriver sin egen kunskap och förmåga till konflikthantering i och utanför skolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anette Eriksson; Cariina Sundström; [2020]
  Nyckelord :elevers konflikter; konflikter i högstadiet; konflikthantering i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa vad elever på högstadiet beskriver att de har för kunskap om konflikter, konflikthantering samt vilka kunskaper de beskriver att de har för att kunna hantera konflikter i och utanför skolan. Vi gjorde en kvalitativ studie med strukturerade intervjuer med sju elever från fem olika högstadieskolor. LÄS MER

 5. 5. Medling vid internationella bortföranden av barn : Särskilt från ett annat EU-land till Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lovisa Enander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER