Sökning: "Medling"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet Medling.

 1. 1. Medlingens användning i kommersiella tvister : En empirisk studie av bolagsjuristers användning av medling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Sundvall; [2022]
  Nyckelord :Medling; kommersiella tvister; bolagsjurister;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur medling idag används i kommersiella tvister. Arbetet har visat att kommersiella parter i högre utsträckning väljer skiljeförfarande än medling. Vidare utreds de bakomliggande orsakerna till den begränsade användningen. LÄS MER

 2. 2. Medling vid anledning av brott: En behandling i skymundan : En kvalitativ studie om medlarnas erfarenheter kring samarbetet med polisen samt möjliga lösningar för verksamhetens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Carl Magnus Sjögren; Julia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :VOM; Sweden; new institutional theory; domain conflict; domain consensus; integration; collaboration; Medling vid brott; Sverige; nyinstitutionell organisationsteori; domänkonflikt; domänkonsensus; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Victim-Offender Mediation (VOM) is a common measure to handle criminal behaviour among the youth. The treatment has however encountered some difficulties in Sweden given its inefficient implementation and organisation. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering i förskola : Förskollärares olika förhållningssätt vid konflikter i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Förskola; konflikthantering; förskollärare och Cohens konflikthanteringsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares konflikthantering i barngrupp under tiden för den fria leken. I avsnittet om tidigare forskning presenteras artiklar som berör förskollärarens agerande vid olika konflikter, deras förhållningssätt och val av metod för att kunna hantera olika typer av konflikter. LÄS MER

 4. 4. Medling vid ungdomsbrott : - En processutvärdering av medlingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Emma Smajic; Cornelia Ståhl; Yasmine Vaskivaite; [2022]
  Nyckelord :Crime prevention; Juvenile delinquency; Mediation process; Restorative justice; Security-creating; Victim-offender mediation; Brottsförebyggande; Medling; Medlingsprocessen; Reparativ rättvisa; Trygghetsskapande; Ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Sedan år 2008 har alla kommuner i Sverige skyldighet att tillämpa Lag om medling med anledning av brott, 2002:445 i samband med en ung lagöverträdare. Bakgrunden till arbetet är att det fanns en önskan om att belysa medling och utvärdera insatsen som bedrivs i samverkan mellan medlingsverksamheten, Polis- och Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten, Kriminalvården och domstolens beaktning av detta. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan de obligatoriska informations- och medlingssamtalen i vårdnadsmål i Sverige respektive Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Dahl; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; obligatoriska informationssamtal; obligatorisk medling; mål om vårdnad; boende och umgänge; komparativ undersökning; Sverige; Norge; samförståndslösning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Both Swedish and Norwegian legislation is characterized by an effort to get parents to reach consensual agreement, in matters of custody, residence and contact. This strive is based on the fact that a consensual solution between the parents, to a greater extent than a court decision, is assumed to be in the best interest of the child. LÄS MER