Sökning: "Medvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet Medvetande.

 1. 1. Barnets utveckling av ett medvetande inom tid och historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sophie Schiebler; Johanna Bergengren; [2020]
  Nyckelord :F-3; historiemedvetande; tidsuppfattning; historisktmedvetande;

  Sammanfattning : Sammandrag I denna text har vi arbetat med frågeställningarna -Vad säger forskningen om yngre barns tidsuppfattning? - Hur bildas ett historiemedvetande hos yngre barn? Vi använder oss av formuleringen yngre år i denna text och frågeställning, med det menar vi barn från förskoleklass till årskurs 3, F-3. För att finna svar på vår fråga har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och till viss del böcker. LÄS MER

 2. 2. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 3. 3. Har skönlitteraturen en plats i religionskunskapen? : Olika perspektiv på lärande, litteratur och ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linus Christenson; [2019]
  Nyckelord :empati; livsfrågor; religionskunskap; skönlitteratur; innehåll;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om tidigare forskning kan ge stöd för användning av skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen för gymnasieskolan. Metoden jag använt är kvalitativ och med jämförande innehållsanalys. Texterna jag analyserat är Litteraturläsning- Som utforskning och upptäcktsresa av Louise M. LÄS MER

 4. 4. "Att välja mellan två onda ting" : sjuksköterskans reflektioner och resonemang kring palliativ sedering

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Blomgren; Jeannette Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Palliative sedation; End of life; Nurse; Experience; Palliativ vård; Palliativ sedering; Livets slutskede; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Den palliativa vårdens ambition är att lindra symtom vid obotlig sjukdom och att främja livskvalitet för patienter och deras närstående vid fysiska, psykologiska, sociala eller existentiella behov. Inom den specialiserade palliativa vården finns patienter med komplexa symtombilder som i livets slutskede inte kan symtomlindras annat än med hjälp av palliativ sedering som behandlingsform. LÄS MER

 5. 5. Språkhistorisk medvetenhet och dess möjligheter i svenskämnet : En dokumentstudie om hur språkhistoria förmedlas i tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Angelika Eriksson Hökenström; [2019]
  Nyckelord :Education materials; knowledge; history of languages; language-historical awareness; Läroboksanalys; kunskap; språkhistoria; språkhistorisk medvetenhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har gjorts i hopp om att kunna bidra med kunskap om vad elever förväntas och vilka kunskaper de kan tillgodogöra sig genom undervisningen i svenskämnets språkhistoria. Studien har gjorts genom en dokumentstudie av tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 för gymnasiet. LÄS MER