Sökning: "Meena Tapi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Meena Tapi.

  1. 1. Andlig utveckling i religionsundervisningen : En kunskapsöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Nvin Law; Meena Tapi; [2020]
    Nyckelord :religion; andlighet; barn; skolan;

    Sammanfattning : För att kunna bemöta mångkulturalitet och skillnader är det av stor vikt att människor, vuxna som barn ska skapa förståelse för varandras kulturer och trosuppfattningar. Med hjälp av våra sökord och urvalskriterier gjorde vi oss bekanta med nio vetenskapliga artiklar taget ur databasen ERIC (ProQuest). LÄS MER