Sökning: "Mejeri"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Mejeri.

 1. 1. "Ost ska vändas inte flyttas!" : En antropologisk studie av social rörelse i mindre samhälle.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Elin Trygg; [2020]
  Nyckelord :socialantropologi; sociala rörelser; litet samhälle; grupp; aktivist; meningsskapande; kollektiv identitet; Facebook-aktivist; brukssamhälle; Boxholm.;

  Sammanfattning : Studien följer Ostens vänner, en Social rörelse som under ett års tid2018/2019varit aktiva i samhället Boxholm i Östergötland. Uppkomsten av rörelsen är en protest emot att Boxholms mejeri ska läggas ner och verksamheten ska flyttatill en annan ort. Denna uppsats behandlar rörelsens betydelse förindividen, gruppen och samhället. LÄS MER

 2. 2. Membership heterogeneity and the cooperative`s choice of strategy : the case of Sweden’s smallest dairy cooperative

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rebecka Lööf; Karin Sigurd; [2020]
  Nyckelord :collective decision making; cooperatives; heterogeneity; individual decision making; strategy;

  Sammanfattning : Because of structural changes in the agri-food sector, the degree of heterogeneity within cooperative memberships is increasing. Heterogeneity concerns differences within a group of people, for example, as concerns age, educational level and production volume within a cooperative membership. LÄS MER

 3. 3. Avloppsrening från småskalig processindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Dahlström; [2020]
  Nyckelord :Wastewater treatment; process water; industrial wastewater; process industry; slaughterhouse; dairy; brewery; small-scale domestic wastewater treatment; Avloppsvattenrening; processavloppsvatten; processindustri; slakteri; mejeri; bryggeri; små avlopp; små avloppsreningstekniker;

  Sammanfattning : Småskaliga processindustrier är små industrier som genom ett småskaligt, hantverksmässigt eller lokalt förhållningssätt förädlar råvaror genom olika automatiserade processer. Vid förädlingen uppkommer stora mängder processavloppsvatten med stor organisk belastning som måste tas om hand på ett hållbart, resurseffektivt och miljömässigt sätt för att inte skada människa eller miljö. LÄS MER

 4. 4. CSR inom mejeri- och klädbranschen : En kvantitativ studie om konsumenters åsikter kring CSR inom två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David Grönlund; Johan Hirsch Rabe; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Consumer Decision Strategy; Green marketing; Eco-branding; Greenwashing; Dairy industry; Clothing industry; Sustainability; Consumer behavior; Corporate Social Responsibility; CSR; Konsumenbeteende; Grön marknadsföring; Gröna varumärken; Greenwashing; Mejeribranschen; Klädbranschen; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Implementation av ett CSR-engagemang innebär stora ekonomiska påfrestelser på ett företag vilket kan visa sig vara problematiskt för företag då konsumenterna uppger att de är villiga att överväga CSR men när det gäller verklig konsumtion är det få konsumenter som tar hänsyn till CSR. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga åsikterna om företags CSR inom mejeribranschen och klädbranschen hos konsumenter i Stockholm län. LÄS MER

 5. 5. Vattenrening vid biltvätt : Exemplet Arla Foods i Kallhäll

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joel Suokko; [2018]
  Nyckelord :Petrit E; ZinkStop; sand; filter; biltvätt;

  Sammanfattning : Denna rapport har undersökt några av de vattenreningsmetoder som används vid fordonstvättar i Sverige. Fokus har lagts vid kemisk-, biologisk-, elektrokemisk-, hydrocyklon-, jonbytar-, filter- och membranrening. LÄS MER