Sökning: "Melahat Saran"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melahat Saran.

  1. 1. Här pratar vi svenska! : Ett specialpedagogiskt perspektiv på språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Melahat Saran; Anette Andersson; [2023]
    Nyckelord :Multilingualism; compulsory school; language development; Flerspråkighet; grundskola; språkutveckling.;

    Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Examensarbetet förväntas bidra med en bättre förståelse och en ökad kunskap om hur det språkutvecklande arbetet för flerspråkiga elever i grundskolan ser ut och vilka framgångsfaktorer det finns för språkutvecklande undervisning med flerspråkiga elever. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv synliggöra internationell och nationell forskning och få en bredare kunskap kring hur det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga elever i grundskolan kan se ut. LÄS MER