Sökning: "Melanija Isaksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melanija Isaksson.

  1. 1. Analyzing the Inbound Logistics Flow for a Fragile Component at Volvo Buses

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Asanee M. Börjesson; Melanija Isaksson; [2018-07-02]
    Nyckelord :EOQ; Extensions of the EOQ Model; Optimal logistics flow; Optimal Call Off Volumes;

    Sammanfattning : This thesis investigates the logistics flow for a long and fragile component at Volvo Buses. The focus is placed on six areas of the logistics flow for the component, namely, packaging, emballage, handling at the supplier (loading), transportation, handling at the buyer (unloading) and storage. LÄS MER