Sökning: "Melek Daut"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melek Daut.

  1. 1. ADHD PÅ ARBETSPLATSEN - EN kvalitativ STUDIE OM ERFARENHETER AV DIAGNOSEN ADHD PÅ ARBETSPLATSEN

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Melek Daut; [2018]
    Nyckelord :ADHD; arbetsgivare; arbetsmiljö; bemötande; hantering; kunskap; stigmatisering;

    Sammanfattning : I dagen samhälle finns det normer om hur man bör vara på en arbetsplats. Dessa normer kan exkluderar personer med ADHD eller bidra med svårigheter i arbetslivet. Forskningen visar att det är därför viktigt att personer med ADHD får anpassningar på arbetsplatsen för att kunna vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. LÄS MER