Sökning: "Melike Peksen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melike Peksen.

  1. 1. Tryggheten i Rinkeby-Kista : Boendes upplevelser och kommunens trygghetsarbete i området

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Melike Peksen; [2021]
    Nyckelord :Trygghet; utemiljö; social hållbarhet; förort; offentligt rum; säkerhet; Rinkeby- Kista; stigmatisering;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur lokalbefolkningen samt tjänstemännen upplever tryggheten i området Rinkeby-Kista. Tanken är att studera trygghetsaspekten och jämföra om det finns skillnader mellan hur de boende upplever tryggheten i området och tjänstemännens upplevelser. LÄS MER