Sökning: "Melina Dedovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melina Dedovic.

  1. 1. Ett kunskapsöverförande arbetssätt med engagemang som nyckelroll : En studie av hur medarbetare upplever arbetssättet i en utvald process på en fallorganisation

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Melina Dedovic; [2019]
    Nyckelord :Knowledge Management; Project Management; Informatics;

    Sammanfattning : Rapporten har undersökt hur tyst och explicit kunskap kan samspela, för att skapa effektiv kunskapsöverföring mellan medarbetare. Fallföretaget som har undersökts, har under lång tid varit medvetna om att arbetssättet i en utvald process på företaget inte fungerar effektivt. LÄS MER