Sökning: "Melinda Berggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melinda Berggren.

  1. 1. Goodwillnedskrivningarnas värderelevans : En studie på den svenska marknaden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Melinda Berggren; Simon Stensgaard; [2019]
    Nyckelord :Goodwill; Value relevance; Impairment loss; Market value; Book value; Pre-tax profit; Carrying value of goodwill; Correlation; Goodwill; Värderelevans; Nedskrivning; Börsvärde; Eget kapital; Resultat före skatt; Redovisad goodwill; Samband;

    Sammanfattning : I denna studien har 97 företag på Stockholmsbörsens Large Cap undersökts för de finansiella åren 2016 och 2017. Syftet med studien har varit att förklara sambandet mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde för företag på den svenska aktiemarknaden samt att analysera och jämföra studiens resultat med tidigare forskning som utförts på utländska marknader. LÄS MER