Sökning: "Melinda Bergstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melinda Bergstrand.

  1. 1. Don't "just do it" – Hur användandet av stereotypiskt och icke-stereotypiskt innehåll på Instagram påverkar sportföretags image

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Melinda Bergstrand; Louise Jannerdahl; [2020]
    Nyckelord :Stereotypiskt; Icke-stereotypiskt; Instagram; Sportföretag; Porträttering; Interaktion;

    Sammanfattning : Följande studie undersöker sportföretags användande av stereotypiskt och icke-stereotypiskt innehåll på Instagram. Syftet är att ta reda på hur konsumenter reagerar på olika typer av innehåll samt hur dessa uppfattningar påverkar företagets image. LÄS MER