Sökning: "Melinda Bouyer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melinda Bouyer.

  1. 1. Matematiska kompetenser i läroböckernasuppgifter : En granskning av två Matematik A läroböcker

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Melinda Bouyer; Irma Mitre Johansson; [2010]
    Nyckelord :Mathematics A; mathematical competences; curriculum; textbook; Matematik A; matematiska kompetenser; strävansmål; lärobok.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av de matematiska kompetenserna i läroböcker för Matematik A. Centralt i studien är de sex matematiska kompetenser, som Palm et al. (2004) analyserat fram ur de nationella styrdokumenten. LÄS MER