Sökning: "Melinda Jasaraj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melinda Jasaraj.

  1. 1. Stämplad som narkoman, dömd på förhand : En allmän litteraturöversikt som belyser hur patienter med substansbrukssyndrom upplevelser sjuksköterskans bemötande inom den somatiska vården.

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Melinda Jasaraj; Rebecca Flemén Herrera; [2022]
    Nyckelord :bemötande; omvårdnad; patientens upplevelser; personcentrerad vård; sjuksköterska; somatisk vård; substansbrukssyndrom; vård.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas cirka 55 000 människor i Sverige att leva med ett aktivt substansbruk. Prognosen kan upplevas som oerhört betungande på många sätt, vardagen präglas av stigma och utanförskap. Även inom dagens Hälso-och sjukvård bemöts dessa patienter på ett negligerande, respektlöst sätt. LÄS MER