Sökning: "Melisa Petkovska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melisa Petkovska.

  1. 1. Hur leds team?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Melisa Petkovska; Lara Chichnie; [2021-11-24]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studien handlar om hur ledarskap i team är utformat samt hur ledare anser att de arbetarför att motivera team. Eftersom team är en grundläggande del av en organisations struktur bör det primära målet vara att begripa hur man kan bidra till en bättre framgång för team. LÄS MER