Sökning: "Melisa Smajic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melisa Smajic.

  1. 1. Med känslor i portföljen : En kvalitativ studie om socialsekreterare som möterensamkommande barn

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

    Författare :Einar Alwerud; Melisa Smajic; [2016]
    Nyckelord :Unaccompanied refugee minors; experience; social service; social worker; trauma; mental health; qualitative content analysis; Ensamkommande barn; Upplevelse; Socialtjänst; Socialsekreterare; Trauma; Psykisk hälsa; Kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : I dagsläget kommer det ett stort antal ensamkommande barn till Sverige. Då målgruppen har vuxit i det svenska samhället har arbetsbelastningen ökat för de socialsekreterare som arbetar med målgruppen. Mot bakgrund av detta anser vi att det är ett viktigt område att studera inom socialt arbete. LÄS MER