Sökning: "Melker Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melker Karlsson.

  1. 1. Insamling av drift- och produktionsdata från energiteknik vid Ihus anläggning på Vaksala-Eke

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Hjalmar Andersson; Leo Zdansky Cottle; Melker Claesson; Nils Karlsson; Oscar Stenhammar; [2019]
    Nyckelord :Programmmable Logic Controller; TwinCat; Structured Text; Produktionsdata; väderdata; väderstation; Modbus; Beckhoff; STUNS energi; Vaksala-Eke; förnybar; SolarEdge; vindkraft; solkraft; solarray; RS485; RS232;

    Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen bär utbyggnaden av förnybar energiproduktion en stor vikt i dagens samhälle. Av den anledningen är det av stor betydelse som nya tekniker för energiproduktion testas. LÄS MER