Sökning: "Mellanår"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Mellanår.

 1. 1. Elevers uppfattningar om sitt lärande i naturvetenskap med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Aouseus; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Lärande; Uppfattningar; Naturvetenskap; Mellanår; Fenomen;

  Sammanfattning : Flertalet av de studier vi läst inför detta examensarbete har riktat sig icke ämnesspecifikt mot de digitala verktygens användande. Forskning kring elevernas uppfattningar av sitt lärande saknas i Sverige, vilket efterfrågas från flera håll. LÄS MER

 2. 2. Selektiva traditioner i NO i grundskolans mellanår : Sex lärares uppfattningar om utomhusundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rikard Södergren; Jonathan Ajdert; [2019]
  Nyckelord :Utomhusdidaktik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning; selektiva traditioner; systematiska undersökningar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sex verksamma mellanstadielärares syn på och arbete med utomhusundervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Studien tar även upp hur lärarna ser på de förutsättningar som finns för att bedriva utomhusundervisning inom naturvetenskapen. LÄS MER

 3. 3. Konkret material i matematikundervisning : En enkätstudie om mellanstadielärares åsikter om att använda konkret material i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Kristiansen; [2019]
  Nyckelord :Konkret matematik; laborativ matematik; matematikundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur verksamma undervisande lärare i grundskolans mellanår använde sig av konkret material i sin matematikundervisning samt vad dessa lärare ser för fördelar och nackdelar med att använda konkret material i sin undervisning. Undersökningens urval är behöriga undervisande lärare i årskurs 4–6 och bygger på en kvalitativ studie där enkäter med öppna frågor användes för att genomföra studien. LÄS MER

 4. 4. Med genusperspektiv på matematik i mellanåren : är matematik en exkluderande praktik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2018]
  Nyckelord :genusperspektiv; matematikundervisning; deltagande; mellanår;

  Sammanfattning : Genom observation av tre klasser med elever i mellanåren, med ett fokus på hur genus kan påverka undervisningen i matematik, har studien fokuserat att ta reda på om flickor och pojkar har likvärdiga förutsättningar och likvärdigt deltagande i matematikundervisningen. Den tidigare forskning som finns i ämnet visar att matematik är ett maskulint kodat ämne, vilket skulle kunna ge slutsatser om att flickor inte får eller vill ta en lika stor plats i matematikundervisningen som pojkar. LÄS MER

 5. 5. Förstår vi varandra? : En studie om hur fyra lärare i grundskolans mellanår beskriver och arbetar i läsförståelse med lässvaga elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilan Akboga; [2018]
  Nyckelord :Swedish teaching; reading comprehension; reading comprehension strategies; support; textcalls; Svenskundervisning; läsförståelse; läsförståelsestrategier; stöttning; textsamtal;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how four different Swedish teachers in elementary school are teaching pupils reading comprehension to develop the low-performing pupils. To investigate and find out this I intend to try to answer the following questions: What strategies / methods / support structures do the teachers consider to help the lowperforming pupils understand the content of texts? How does the teacher reflect on the support the pupils receive? What types of questions do the teachers use in the text talks to support the pupils in developing their reading skills? The research questions are answered by qualitative methods in forms of interviews and observations. LÄS MER