Sökning: "Mellanledsräkning med talsorter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mellanledsräkning med talsorter.

  1. 1. Vad innehåller och vad förändras i matematikläroboken? : En läroboksanalys utifrån hur skriftliga räknemetoder har förändrats i läroböcker för årskurs 3 före och efter införandet av Lgr11.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Pär Sundh; [2018]
    Nyckelord :Skriftliga räknemetoder; Läroböcker; Innehållsanalys; Läroplan; Kursplan; Traditionella algoritmen; Mellanledsräkning med talsorter; Tallinje; Valbar räknemetod.;

    Sammanfattning : I ett tidigare arbete (Sundh, 2016), analyserade jag 8 matematikläroböcker för årskurs 3. Den analysen ligger som grund för den här studien som utvidgar analysen till att vidare undersöka hur läroböcker inom matematik för årskurs 3 speglar kunskapskraven i respektive styrdokument Lpo94 och Lgr11, med fokus på skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion. LÄS MER