Sökning: "Mellanstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 617 uppsatser innehållade ordet Mellanstadiet.

 1. 1. Mellanstadieelevers upplevelse av en skönlitteraturbaserad etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amelie Lejdfelt; [2021-02-11]
  Nyckelord :Etisk mångdimensionell kompetens; etikundervisning; skönlitteratur; stödstruktur;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur elever på mellanstadiet, som deltagit i forskningsprojektet EthicoⅡ, upplever en skönlitteraturbaserad etikundervisning.Empiriinsamling har skett genom elevintervjuer, vilka spelades in, transkriberades och kodades. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i NO och SO : En jämförelse av tryckta och digitala läromedel med hjälp av tre undervisningstraditioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Byberg; Alina Åstrand; [2021]
  Nyckelord :Den faktabaserade undervisningstraditionen; den normativa undervisningstraditionen; den pluralistiska undervisningstraditionen; hållbar utveckling; läromedel;

  Sammanfattning : Som framtida verksamma lärare har det varit intressant att undersöka hur hållbar utveckling behandlas i tryckta respektive digitala läromedel för SO-, och NO-, ämnen i mellanstadiet. För att ta reda på detta genomförde vi en läromedelsanalys av relevanta läromedel för att ta reda på vad som skiljer sig innehållsmässigt i texten utifrån de tre undervisningstraditionerna för miljö,- och hållbarhetsundervisning samt se hur stor del, procentuellt, hållbar utveckling tog upp utav det totala antalet sidor i diverse läromedel. LÄS MER

 3. 3. Att läsa eller hur läsa, det är frågan : en studie kring lässtrategier och deras betydelse för läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Risberg; Johanna Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Lässtrategier; läsförståelse; literacy; undervisning; mellanstadiet; läsning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi undersökt vad behöriga svensklärare har för uppfattning om begreppet lässtrategi samt hur de undervisar om och använder sig av de olika strategierna i klassrummet. Vår studie utgår ifrån en kvalitativ metod där vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer har samlat in fem verksamma lärares uppfattningar om lässtrategiers betydelse för läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärandets påverkan på elevers motivation i matematikundervisningen ur - ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Karnehov Mattias; Andersson Timmie; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; matematik; motivation; mellanstadiet; upplevelser.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att undersöka kring hur matematiklärare i årskurs 4-6 upplever att kooperativt lärande antingen främja eller hämmar elevers motivation och upplevelsen av elevernas generella motivationsnivå till matematik i det kooperativa klassrummet. Studien tar avstamp i tidigare kunskapsöversikter som fördjupade sig i kooperativt lärande i matematik respektive elevers motivation för matematik. LÄS MER

 5. 5. Transspråkande som arbetsmetod : En litteraturstudie om hur transspråkande påverkar flerspråkiga elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Persson; Erika Johansson; [2021]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingual students; writing development; Transspråkande; flerspråkiga elever; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Den språkliga situationen i svensk skola har förändrats och allt fler elever är flerspråkiga med olika förstaspråk. Som lärare är det viktigt att ta del av aktuell forskning för att skapa sig en vetenskaplig grund till val av arbetssätt för att utveckla kunskaper på ett inkluderande sätt hos sina elever. LÄS MER