Sökning: "Melody Elahi Shostari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melody Elahi Shostari.

  1. 1. Särskild utlänningskontroll. En undersökning av beviskrav och rätten till effektiv domstolsprövning vid kvalificerade säkerhetsärenden.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Melody Elahi Shostari; [2018-02-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den sedan millennieskiftet ökade terrorhotsbilden mot Sverige har bl.a. föranlett ett ökat behov av effektiv lagstiftning som inte bara reglerar bestraffning av terrorbrott utan även reglerar hantering av sådan presumerad brottslighet. LÄS MER