Sökning: "Melvin Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melvin Nilsson.

  1. 1. IFRS 16 påverkan på olika branschers kapitalstruktur – En kartläggning på dess nettoeffekt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofie Johansson; Melvin Nilsson; [2020-02-20]
    Nyckelord :Redovisning av leasing; IFRS-regelverk; skillnader mellan branscher; IFRS 16; IAS 17;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av leasing har länge varit omtalat och ifrågasatt då mantidigare kunnat klassificera leasing på två olika sätt. Genom denna uppdelning har företag intebehövt redovisa all leasing i balansräkningen. LÄS MER