Sökning: "Meningsfulla aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Meningsfulla aktiviteter.

 1. 1. Äldre elever i fritidshem : En kvalitativ intervjustudie om faktorer som påverkar att elever går kvar i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Merdin Kojic; Rober Youkhana; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; äldre elever; meningsfull fritid; fritidslärare; delaktigheter; inflytande; aktiviteter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och undersöka fritidslärarnas uppfattningar om varför äldre elever väljer att fortsätta på fritidshemmet. Studien utgår ifrån kvalitativ metod och data samlades in genom intervjuer med sex respondenter där intervjusvaren har analyserats tematiskt. LÄS MER

 2. 2. ”Det får mig att tänka mycket. Det är samma sak som när jag är i duschen” : En studie om ungdomars upplevda motiv och hinder för utevistelse i naturen på fritiden och i skolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Kevin Rohlin; Karl Dagnesjö; [2020]
  Nyckelord :friluftsliv; fritid; ungdomar; friluftlivsvanor; utevistelse; motiv; hinder; erfarenheter; efterfrågan; undervisning; skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka ett antal ungdomars motiv och hinder gällande utövande av friluftsliv och utevistelse i naturen på fritid och skola. För att få en fördjupad uppfattning av ungdomarnas upplevelser så studeras motiv och hinder i förhållande till deras erfarenheter och efterfrågan av friluftsliv och utevistelse i naturen. LÄS MER

 3. 3. Att bli sedd. På riktigt. En studie om kommunikationsvägarnas inverkan på arbetssökandes emotionella erfarenhet och motivation att söka sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Åsa Dahl; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Arbetssociologi; Emotion; Kommunikation; Mixed methods; Motivation; Självbestämmandeteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingens förändringsarbete och den ökande digitaliseringen i samhället kan komma att förändra villkoren för arbetslösa. Denna studie har, utifrån arbetssökandes perspektiv, undersökt emotionerna som uppstår i kommunikationen med myndigheten, och hur den arbetslöses motivation att söka sysselsättning påverkas. LÄS MER

 4. 4. INNEHÅLLSVALIDERING AV DEN SVENSKA VERSIONEN AV CHILD OCCUPATIONAL SELF ASSESSMENT (COSA-S)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Silvlin; Joakim Hägg; [2019-06-17]
  Nyckelord :COSA; occupational therapy; validity; self-assessment;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla barn har rätt att få delta i aktiviteter som upplevs meningsfulla och viktiga oavsett ålder, förmåga och förutsättningar. Arbetsterapeuten har en viktig uppgift i att möjliggöra detta, oavsett barnets funktionsnivå, då erfarenheter från barndomens aktivitetsliv påverkar den aktivitetsrepertoar som barnen sedan får som vuxna. LÄS MER

 5. 5. DEN KOMMUNIKATIVA BILDEN Betydande aspekter för arbetsterapeuters användning av bilder som medel för kommunikation vid demens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Hübinette; Hanna Johansson; [2019-06-12]
  Nyckelord :communication disorder; Occupational Therapy; patient-centered care; augmentative and alternative communication;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demens ökar i samhället i takt med att befolkningen blir allt äldre. Demenssjukdomar innebär kognitiva svårigheter som kan leda till begränsningar vad gäller att uttrycka sig och förstå sin omgivning. LÄS MER