Sökning: "Mental health services"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden Mental health services.

 1. 1. The Relationship Between the Growth of Health Amenities and Human Capital : A study examining the relationship between the growth of health amenities and the share of high human capital individuals in the Swedish municipalities

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Health amenities; Human capital; Lifestyle; Health; Amenities; Sport amenities; Retail-oriented health amenities; Creative class;

  Sammanfattning : Despite the well-known benefits associated with physical activity, the lack of physical exercise has risen to become one of the most severe health-related problems of the 21st century. Previous studies have found a good health profile and frequent engagement in physical activities to be positively correlated with productivity and mental well-being. LÄS MER

 2. 2. Kampen mot klockan! Hur väntetiderna påverkar barn och unga inom psykiatrin: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Isabelle Andersson; Malin Damberg Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child and Adolescent Mental Health Services; Early Intervention; Literature Review; Long Wait Times.; Barn och ungdomspsykiatrin; Litteraturöversikt; Lång väntelista; Tidig intervention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga, medan väntetiderna på många enheter blir längre och längre. Psykisk ohälsa kan påverka barn och ungas välbefinnande samt hela barnets familj. Grundläggande omvårdnadsbehov kan bli lidande. Det satsas stora pengar inom området, men förändringarna har hittills uteblivit. LÄS MER

 3. 3. The impact of the COVID-19 pandemic on mental health of children and adolescents

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Gautam Srivastava; [2020]
  Nyckelord :COVID-19; SARS-CoV-2; coronavirus; pandemic; mental health; children; adolescents; social distancing; lockdown; isolation; quarantine; children with special needs;

  Sammanfattning : The rapidly spreading pandemic of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection with high morbidity and mortality has overwhelmed the global healthcare services. With mysterious origins and the capacity of affecting multiple types of tissues, SARS-CoV-2 has baffled many scientists - which has posed great challenges in the development of pharmaceutical treatments and preventions (i. LÄS MER

 4. 4. Mini-odlingar i urban miljö : En utvärdering av miniträdgårdar/blomurnor i Hemsta, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Theodor Persson; [2020]
  Nyckelord :urban cultivations; green spaces in cities; biodiversity; pollinators; human well-being; resotration opportunities; urbana odlingar; grönytor i städer; biologisk mångfald; pollinatörer; mänskligt välmående; restorativa möjligheter;

  Sammanfattning : Framtiden kommer att sätta städer på prov i och med att världens befolkning och urbanisering ökar. Detta utsätter livsviktiga förutsättningar som ekosystemtjänster och pollinering för stora hot, då en ökande urbanisering gör att grönytor i städer minskar. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmåga i ett tidigt skede av arbetsrelaterad psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tove Lassenius; [2020]
  Nyckelord :work related mental disorders; exhaustion syndrome; burnout; clinical burnout; WEIS; occupational therapy; workplace involvement; early interventions; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; stressrelaterad psykisk ohälsa; WEIS; arbetsterapi; arbetsplatsnära åtgärder; tidiga åtgärder;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad psykisk ohälsa orsakar årligen en ansenlig mängd sjukskrivningar. Behovet av allt tidigare åtgärder, som fokuserar på att anpassa arbetskrav med arbetsförmåga samt samhälleliga strukturer som stödjer dessa har framlyfts. En utmaning är den otillräckliga kunskapen om tidiga arbetsplatsnära åtgärder. LÄS MER