Sökning: "Mental illness"

Visar resultat 1 - 5 av 2316 uppsatser innehållade orden Mental illness.

 1. 1. De avvikande sinnessjuka? Normer och förhandlingsutrymmen kring psykisk sjukdom och steriliseringar i 1930- och 40-talens Göteborg

  Master-uppsats,

  Författare :Caroline Ström Gustavsson; [2023-09-05]
  Nyckelord :sterilisation; coercion; freedom; negotiation spaces; mental illness; psychiatric care;

  Sammanfattning : This essay examines the sterilisation of people with mental illness in the years 1936, 1937 and 1942 in Gothenburg. Focusing on people with mental illness, rather than the more researched so-called feeble-minded, the aim is to study the sterilisation procedure from a patient-centred perspective and thereby investigate norms, negotiation spaces and how mental illness was con- stituted from the perspective of those who were otherwise considered deviant in the emerging welfare society. LÄS MER

 2. 2. Patienten med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Östman; Martina Rieem; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; Mental health; Patient-centered values; Patient experience; Akutsjukvård; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Tio till femton procent av alla som söker den somatiska akutmottagningen är patienter som lider av psykisk ohälsa. Den somatiska akutsjukvården kan medföra en komplex och stressfylld miljö och individer som lider av psykisk ohälsa påverkas av denna miljö negativt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att invänta assistans med en kritiskt sjuk patient, inom ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mari Axell; Caroline Aronsson Dekinnaird; [2023]
  Nyckelord :nurse; ambulance healthcare; pre-hospital; assistance assignment; inadequacy; insecurity; stress; qualitative method; interview study; sjuksköterska; ambulanssjukvården; prehospital; assistansuppdrag; otillräcklighet; otrygghet; stress; kvalitativ metod; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården behöver hållas uppdaterad inom den medicinska och omvårdnadens utveckling. Detta då sjuksköterskans arbete inom ambulanssjukvården är ett omväxlande arbete, där varje dag är olik. LÄS MER

 4. 4. Hur personer med psykisk sjukdom upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal vid somatiska besvär : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Eliasson; Sofia Giding; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; Patient experiences; Professional-patient interaction; Somatic care; Bemötande; Patientens upplevelser; Psykisk sjukdom; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Nära en miljard människor i världen hade år 2019 ett psykiatriskt tillstånd. Detta inkluderade psykiska sjukdomar där depressiva syndrom och ångestsyndrom var vanligast, medan schizofreni var minst vanligt. Psykisk ohälsa inklusive psykiska sjukdomar medför stora ekonomiska samhällskostnader såväl som individuellt lidande. LÄS MER

 5. 5. Rättstillämpningen av principen om barnets bästa i LVU-mål : En kvalitativ studie om förvaltnings- och kammarrätters rättstillämpning utifrån ett genusrättsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alice Wende; Emma Malm; [2023]
  Nyckelord :the principle of the best interests of the child; children and young people; LVU; 3§ LVU; gender norms; girls and boys; administrative courts and courts of appeals; application of the law; social construction; social work.; principen om barnets bästa; barn och unga; LVU; 3§ LVU; könsnormer; flickor och pojkar; förvaltningsrätter och kammarrätter; rättstillämpning; social konstruktion; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Based on society's established norms, girls and boys are expected to behave differently. Certain behaviours are also differently accepted due to gender. LÄS MER