Sökning: "Mentaliseringsbaserad terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Mentaliseringsbaserad terapi.

 1. 1. Vad gör vi med varandra? Metakommunikation i mentaliseringsbaserad terapi - en kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Björkstam; [2018]
  Nyckelord :Psykoterapeutisk relation; metakommunikation; mentalisering; MBT; epistemisk tillit; kvalitativ metod. Psychotherapeutic relationship; meta-communication; mentalization; epistemic trust; qualitative method; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this qualitative study was to explore the nature of meta-communication between therapist and patient in Mentalization Based Therapy (MBT). The study applied a phenomenological method with attempts to hermeneutic enterpretation and understanding. LÄS MER

 2. 2. Effekten av mentaliseringsbaserad terapi på mentaliseringsförmågan hos patienter med borderline personlighetssyndrom och samtidigt substansberoende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Malin Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Mentaliseringsförmåga; mentaliseringsbaserad terapi; reflective functioning; boderline personlighetssyndrom; substansberoende; dubbeldiagnos;

  Sammanfattning : Mentaliseringsförmåga handlar om att kunna begripliggöra egna och andras beteenden och sinnestillstånd i termer av bakomliggande mentala tillstånd. Enligt mentaliseringsteorin är brister i detta grundproblemet vid borderline personlighetssyndrom (BPS) men kan också tänkas vara en delförklaring till substansberoende, vilket är vanligt förekommande i patientgruppen. LÄS MER

 3. 3. Mentaliseringsbaserad terapi mot borderline personlighetsstörning : De professionellas upplevelser av dess effekt och verksamma komponenter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Holmström; [2014]
  Nyckelord :Borderline personality disorder; treatment; mentalization-based treatment; Borderline personlighetsstörning; behandling; mentaliseringsbaserad terapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur personalen på en psykiatrisk mottagning upplevde den behandling som de ger för borderline personlighetsstörning, mentaliseringsbaserad terapi. Genom en kvalitativ metod och fokusgrupper söktes svar på frågeställningarna. LÄS MER

 4. 4. "Sista chansen": hur mentaliseringsbaserad terapi har betydelse för fem personer med borderline personlighetsstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maja Fredriksson; Moa Sandström; [2013]
  Nyckelord :mentaliseringsbaserad terapi; borderline personlighetsstörning; upplevelser; patientperspektiv; hantera känslor; nära relationer; självbild; kvalitativ studie; IPA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa hur personer med borderline personlighetsstörning (BPS) som går i mentaliseringsbaserad terapi (MBT) som öppenvårdsprogram upplever att behandlingen har betydelse för hantering av känslor, nära relationer och självbild. Datainsamling utfördes genom semistrukturerade intervjuer med fem personer med diagnosen BPS som går i MBT. LÄS MER

 5. 5. Kan man tänka på ett annat sätt? : En kvalitativ studie om patienters upplevelser av mentaliseringsbaserad terapi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joakim Bergdahl; Johan Ulfsparre; [2012]
  Nyckelord :Mentaliseringsbaserad terapi; borderline; upplevelser;

  Sammanfattning : Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har under de senaste åren fått stor genomslagskraft i Sverige och flera MBT-behandlingar har upprättats i landet. Mentalisering innebär förmågan att förstå sig själv utifrån känslor, intentioner och tankar. LÄS MER