Sökning: "Mentalt avstånd"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mentalt avstånd.

 1. 1. Mat, mentala avstånd och miljömärkningar En online enkätundersökning för att jämföra och analysera konsumenters kunskap om miljömärkningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emilia Mattson; [2020-08-29]
  Nyckelord :Mentalt avstånd; miljömärkning; konsumenter; subjektiv och objektiv kunskap; livsmedel; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Since consumers in Sweden usually access food through commodified markets, where severalproducts have been produced at a great spatial distance from the market, there is a mental distancebetween consumers and food production. In other words, consumers have a knowledge gap aboutthe foods’ social, ecological and economic conditions. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Filipsson; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

  Sammanfattning : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). LÄS MER

 3. 3. Kunskapsteori om estetisk praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hannes Rydell; [2015]
  Nyckelord :yrkeskunnande; essä; kunskapsteori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : En maskin för tanken Att skriva akademisk essä är balansgång. Essäskrivaren använder det essäistiska temperamentet, där den undersökande tanken tar skrivandet till hjälp. Jay Richards formulerar sig om romanen som: ”A machine to think with”.1 Detta är sant också för essän. LÄS MER

 4. 4. Inte bara fysisk styrka - En kvalitativ studie om kriminalvårdares syn på klienternas hierarkiska maskulinitetskonstruktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elinor Pettersson; Lotta Berling; [2013-09-09]
  Nyckelord :Institution; maskulinitet; hierarki; anstalt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen på en specifik kriminalvårdsanstalt beskriver hur klienternas konstruktioner av manlighet påverkar klienternas positionering hierarkiskt. Studien syftar även till att undersöka hur dessa manlighetskonstruktioner står i relation till anstaltsmiljön och den homosociala klientgruppen. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelser av stress och hur det hanteras : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Henric Hagberg; Mårten Rundén; [2013]
  Nyckelord :Ambulance personnel; coping; helplessness; insecurity; lack of resources; qualitative method.; Ambulanspersonal; hantering; hjälplöshet; kvalitativ metod; osäkerhet; resursbrist;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Dagligen utsätts ambulanspersonalen för situationer som mer eller mindre uppfattas psykiskt påfrestande. Stressen som kan uppstå under tjänstgöring upplevs ofta olika beroende på individ. LÄS MER