Sökning: "Mergim Mehmeti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mergim Mehmeti.

  1. 1. Problematiken med sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum - Elever, föräldrar och lärares synpunkter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Emma Jeppsson; Mergim Mehmeti; [2019]
    Nyckelord :Föräldrainflytande; mellanstadiet; multikulturellt; religion; sex- och samlevnadsundervisning;

    Sammanfattning : Målsättningen med denna kunskapsöversikt är att finna svar på vilken problematik som kan uppstå i sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. Intresset för frågan väcktes i föregående kurser och under den verksamhetsförlagda utbildningen, där kulturell diversitet har gjort sig särskilt påtaglig i sex- och samlevnadsundervisningen. LÄS MER