Sökning: "Merima Gasi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Merima Gasi.

  1. 1. Språkutvecklande undervisning för andraspråkselever i den ordinarie klassen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Ferda Spahiu; Merima Gasi; [2019]
    Nyckelord :andraspråkselever; interkulturellt perspektiv; kooperativt lärande; sociokulturellt perspektiv; språkpolicy; språkutvecklande undervisning; transspråkande;

    Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att sammanställa relevant forskning kring språkutvecklande undervisning för andraspråkselever. Metoden vi använt oss av för att besvara detta är genom systematiska och manuella sökningar som bidragit till det slutgiltiga urvalet av tio vetenskapliga artiklar, en rapport, en granskning av Skolinspektionen och två artikel från Skolverket. LÄS MER