Sökning: "Merima Zuzic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Merima Zuzic.

  1. 1. Luftföroreningarnas påverkan på landskaps identitet : en studie på luftföroreningarnas påverkan på landskapets identitet i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

    Författare :Merima Zuzic; [2020]
    Nyckelord :Miljöpåverkan; luftförorening; drabbade områden; samarbetsprojekt; landskapsidentitet; Bosnien Hercegovina; Sarajevo;

    Sammanfattning : Detta arbete handlar om de rådande miljöproblem som finns i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Detta arbete grundar sig primärt i att besvara frågan om det finns en korrelation mellan landskapsidentitet och de rådande miljöproblemen i Bosnien-Hercegovina. LÄS MER