Sökning: "Merkostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Merkostnader.

 1. 1. Vem betalar den kommunalainfrastrukturen? : Tillämpning av exploateringsavtal

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hanna Hallbäck; [2019]
  Nyckelord :Land development agreements; public space; cost distribution; Exploateringsavtal; allmän plats; kostnadsfördelning;

  Sammanfattning : I takt med att samhällen utvecklas och exploateras behöver även infrastruktur byggas ut. Samhället harett gemensamt behov av allmänna platser såsom vägar, gator, grönområden samt platser för rekreation,lek och motion. Som utgångspunkt är det kommunen som är ansvarig för dessa allmänna platser. LÄS MER

 2. 2. Att flytta gods från väg till vatten - En undersökning av potentialen i Eco-bonussystemet sett utifrån rederiernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Kahlström; [2018-08-30]
  Nyckelord :Sjöfart; Eco-bonussystemet; rederier; närsjöfart; intermodala transporter;

  Sammanfattning : Myndigheterna i Sverige har lagt fram ett förslag för sjöfarten att med hjälp av ett Eco-bonussystem uppnå målet om minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Förslaget syftar till en överflyttning av gods från väg till sjö och riktar sig mot redare som ska erhålla ett ekonomiskt stöd för att kompensera för de initiala merkostnader ett nytt intermodalt transportupplägg kan innebär. LÄS MER

 3. 3. Rekommendationer för vägkonstruktion i betong eller asfalt : Med hänsyn på lågtrafikerad väg sett för koldioxidutsläpp samt sprickor uppkomna av tjällyft vid subarktiskt klimat

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Niklas Törnå; Erik Segerstedt; [2018]
  Nyckelord :Betongvägar; Asfaltvägar; tjälsprickor; subarktisk väg; tjällyft; PMS Object; Klimatkalkyl; LCA;

  Sammanfattning : Skandinavien har en lång tradition att bygga vägar i asfalt framför att konstruera dem i betong. Examensarbetets syfte är att ta reda på om alternativet betong är mer lönsamt och miljövänligare ur ett livscykelperspektiv. Som jämförelse har en möjlig omläggning av Väg 97 i Norrbotten studerats. LÄS MER

 4. 4. Certifiera enligt Miljöbyggnad GULD eller bygga BBR-standard? : En jämförande studie av merkostnaden för projektering och investering för byggherren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Elin Sjödin; [2018]
  Nyckelord :Hållbart byggande; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Merkostnader; Miljöcertifiering; Nybyggnation.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Osäker tid, osäker budget? En studie om hantering av osäkerhet i kommunala budgeten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hampus Hägerström; Pernilla Holzner; [2017-01-30]
  Nyckelord :kommunal budget; planering under osäkerhet; prognoshantering; flyktingkris;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur kommuner i budgetdokument har hanterat den osäkerhet somMigrationsverket har förmedlat i sina prognoser för 2015 och huruvida kommunerna harhanterat osäkerheten som ett problem. Utifrån tidigare forskningsunderlag om budgetanvändes en dokumentanalys där budgetdokument, årsredovisningar och prognoserundersöktes. LÄS MER