Sökning: "Meta Anna"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Meta Anna.

 1. 1. Effective Physical Therapy Methods For Improving Postural Control In Children Diagnosed With Cerebral Palsy: A Systematic Review.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Barka; [2019]
  Nyckelord :physical therapy; cerebral palsy; postural control; balance;

  Sammanfattning : AIM: The aim of this study was to investigate which physical therapy methods are most effective for improving the postural control in children and adolescents diagnosed with CP, in order to provide to physical therapists with new evidence on the topic for integrating them in theirs intervention plans. METHOD: A systematic literature review was conducted in order to collect all the relevant information according to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). LÄS MER

 2. 2. Triklosanbelagda suturers förebyggande effekt mot postoperativa sårinfektioner : En systematisk litteraturstudie med metaanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Manneklint; [2019]
  Nyckelord :Surgical site infections; Triclosan; sutures; meta-analysis; Postoperativa sårinfektioner; triklosan; suturer; metaanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner drabbar ca 2,3 % av de patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp i svensk hälso- och sjukvård. Dessa infektioner kan ge upphov till förlängd vårdtid, ytterligare kirurgiska ingrepp och ökad mortalitet. LÄS MER

 3. 3. Empowerment hos intensivvårdspatienten - hur svårt kan det vara? : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Helmersson; Mandana Rostampour; [2018]
  Nyckelord :empowerment; patient empowerment; intensive care unit; critical care; ICU; empowerment; patient empowerment; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som drabbas av svår sjukdom och vårdas på intensivvårdsavdelning upplever känslor av total förlust av kontroll, förstärkt av oförmågan att kommunicera. Att få kunskap, kontroll och inflytande över sin vård leder till mindre smärtlindring och kortare vårdtid. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av barnmorskans stöd vid förlossningsrädsla : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Lisa Gustafsson; Anna Lisa Östhaug; [2018]
  Nyckelord :support; fear of childbirth; women’s experiences; midwife.; stöd; förlossningsrädsla; kvinnors upplevelser; barnmorska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla kan vara påfrestande för kvinnor, förekommer i varierande allvarlighetsgrad och kan leda till negativ förlossningsupplevelse. Förekomsten av förlossningsrädsla varierar mellan olika länder vilket till viss del kan förklaras av olika mätmetoder. LÄS MER

 5. 5. Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Ferguson; [2017]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; jordbearbetning; reducerad jordbearbetning; direktsådd;

  Sammanfattning : Ekosystemtjänster är ett relativt nytt och komplext begrepp som ofta används i såväl modern naturvetenskap som i politiska sammanhang för att beskriva naturens nytta för människan. Denna litteraturstudie syftar till att förklara begreppet, undersöka hur forskningsläget ser ut inom vetenskapsområdet ekosystemtjänster med avseende på lantbruk, samt undersöka om det finns skillnader i effekter av olika jordbearbetningsmetoder på ekosystemtjänster. LÄS MER