Sökning: "Meta-cognition"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Meta-cognition.

 1. 1. Lucid Dreaming and Consciousness: A Theoretical Investigation

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Nuno Alexandre Pinto; [2015]
  Nyckelord :Lucid Dreaming; Consciousness; Lucidity; Meta-cognition; REM sleep; Dreaming;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skriftliga omdömen eller inte. : En studie i hur högstadieelever ser på utvecklingssamtal och dess förberedelser i relation till lärandeprocessen efter införandet av Lgr 11.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Minna Thullberg; [2014]
  Nyckelord :Student influence; Individual development plans; Meta-cognition; Written assessment; Personal development dialogue; Elevinflytande; individuell utvecklingsplan; metakognition; skriftliga omdömen; utvecklingssamtal.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att undersöka hur elever i årskurs 7 upplever att utvecklingssamtal och dess förberedelser är en del i deras lärandeprocess, om uteblivna skriftliga omdömen påverkat lärprocessen, samt vilka likheter och skillnader det finns mellan elevledda jämfört med lärarledda utvecklingssamtal. Med en enkätundersökning jämfördes attityder hos elever från två olika skolor; Tätortsskolan som använde skriftliga omdömen och lärarledda utvecklingssamtal och Storstadsskolan utan skriftliga omdömen och med elevledda utvecklingssamtal. LÄS MER

 3. 3. Lust eller olust - Sex elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lyfter fram betydelsefulla faktorer för sitt lärande, Delight or discomfort - Six students with neurodevelopmental disorders account for meaningful factors associated with their learning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Kellander; Agneta Petersson; [2012]
  Nyckelord :förståelse; lärande; metakognition; motivation; pedagogisk metod;

  Sammanfattning : Dagens skola är kunskaps- och målinriktad och undervisningen behöver anpassas efter varje individs individuella behov. Broar behöver byggas mellan olika forskningsfält. Studiens utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, där den kognitiva utvecklingen är knuten till kulturella, språkliga och sociala sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Användandet av APU/APL uppföljningssystemet : Hur uppfattar elever, handledare och yrkeslärare att det fungerar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Johanna Dahl-Madsen; [2011]
  Nyckelord :APL; APU; formativ bedömning; metakognition; matris; summativ bedömning; APL; APU; formative assessment; Meta cognition; matrix; summative assessment.;

  Sammanfattning : Denna forskning handlar ett system som jag och min kollega Pierre Brockmanns skapade för att kunna visa för eleven hur han/hon ligget till i sina kurser som praktiseras ute i arbetslivet. Efter en inspektion från Skolverket uppdagades det att tydligheten på det gamla systemet inte var tillfredsställande. LÄS MER